INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie RODO.

RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. Administrator danych, przekazał Panu/i informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOREM Pana/i danych osobowych jest firma Stolarstwo Meblowe Usługi i Produkcja Andrzej Wandtke z siedzibą w Rumi przy ul. Sienkiewicza 67, NIP 586-022-17-95, REGON 190480225, adres e-mail: biuro@meble-wandtke.pl, tel. 58 671 39 80.

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

- telefonicznie, pod numerem telefonu 58 671 39 80

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informacje na adres: biuro@meble-wandtke.pl

- listownie lub osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Stolarstwo Meblowe Usługi i Produkcja Andrzej Wandtke, 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 67.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Przetwarzanie Pana/i danych osobowych będzie odbywać się w następujących celach:

- poinformowania o możliwości skorzystania z usług Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, w tym również wysłanie wiadomości sms – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO

- zawarcia i wykonania umowy na wykonanie dzieł stolarskich oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- wystawiania i przekazywania faktur oraz innych dokumentów księgowych do biura rachunkowego oraz udostępniania danych uprawnionym podmiotom, policji, sądowi i prokuratorowi) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy oraz w celach marketingowych podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Pana/i rzecz usług. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pana/i danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein i Islandia) jak i innym odbiorcom danych chyba, że obowiązek ich przekazania wynika z innej ustawy.

Posiada Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli przetwarzanie danych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Pana/ą danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak posiadania danych osobowych będzie skutkował koniecznością zaprzestania współpracy.

Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.